Księga przychodów i rozchodów

  • Dokonujemy bieżących księgowań dokumentów do celów podatkowych zgodnie z Rozporządzeniem.
  • Prowadzimy ewidencje zakupu i sprzedaży na potrzeby VAT.
  • Prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
  • Obliczamy miesięczne zobowiązania oraz sporządzamy i składamy deklaracje z tytułu podatku od osób fizycznych oraz podatku VAT.
  • Sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe.
  • Reprezentujemy przed Urzędem Skarbowym oraz przed innymi organami orzekającymi.
  • Przygotowujemy i wysyłamy do ZUS deklaracje DRA (dot. przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników).