Księgowość - prowadzenie ksiąg Lublin

Działające w Lublinie Biuro Rachunkowe i Księgowe ZOMER świadczy na rzecz przedsiębiorców kompleksowe usługi z zakresu prowadzenia ksiąg handlowych, często określanych mianem pełnej księgowości. Tego typu dokumenty zawierają zestawienia różnych zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku do posiadania oraz systematycznego wypełniania wspomnianej dokumentacji zobligowane są pewne grupy podmiotów.

Wśród nich wymienia się m.in.:

 • spółki cywilne oraz handlowe (osobowe i kapitałowe);
 • osoby fizyczne oraz spółki jawne i partnerskie, które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły przychody netto o łącznej wartości co najmniej 2 mln euro;
 • banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (tzw. SKOK-i), fundusze inwestycyjne i emerytalne, zakłady ubezpieczeniowe;
 • organy samorządów terytorialnych;
 • jednostki organizacyjne niedysponujące osobowością prawną;
 • oddziały i przedstawicielstwa zagranicznych firm działających w Polsce.

Na prowadzenie pełnej księgowości dobrowolnie mogą zdecydować się również inne niewymienione powyżej podmioty.

Księgi rachunkowe – ogólna charakterystyka

Mianem księgi rachunkowej określa się specjalne zestawienia zawierające uporządkowane chronologicznie zapisy księgowe, odnoszące się do aktywów i pasywów firmy, a także jej obrotów handlowych i sald.

W skład wspomnianego dokumentu wchodzą:

 • dziennik, czyli wykaz zrealizowanych operacji gospodarczych wraz z przypisanymi im oznaczeniami numerowymi;
 • księga główna – prowadzona metodą podwójnego zapisu, polegającą na księgowaniu poszczególnych zdarzeń na dwóch kontach równocześnie (po stronie Winien i Ma);
 • księgi pomocnicze (tzw. konta analityczne) – służące do uzupełniania informacji zawartych w księdze głównej;
 • zestawienie obrotów i sald (bilans próbny) – wykaz wszystkich kont syntetycznych, sald początkowych i końcowych oraz obrotów debetowych i kredytowych;
 • wykaz składników aktywów i pasywów – inwentarz sporządzany przez firmy, które dotąd nie prowadziły pełnej rachunkowości.

Podmioty prowadzące pełną księgowość zobowiązane są do dokładnego ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych oraz systematycznego sporządzania sprawozdań finansowych i rachunku przepływów pieniężnych.

Prowadzenie pełnej księgowości w praktyce

Księgi handlowe powinny być sporządzane w porządku chronologicznym (zgodnie z datami poszczególnych operacji gospodarczych). Dzięki temu na ich podstawie można łatwo przygotować deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe oraz zestawienia obrotów i sald w odpowiednim terminie. Przy wpisywaniu danych we właściwych miejscach należy zadbać o wyodrębnienie informacji dotyczących sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa.

Zalicza się do nich dane o:

 • stratach i zyskach;
 • przychodach i wydatkach poniesionych w celu ich osiągnięcia;
 • należnościach i zobowiązaniach;
 • aktualnym stanie środków pieniężnych na firmowych kontach.

Nowo powstałe firmy są zobowiązane do otwarcia ksiąg rachunkowych w ciągu 15 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pozostałe podmioty są zobowiązane do dopełnienia tej formalności wraz z nastaniem nowego roku obrotowego, jak również w sytuacji zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa bądź zainicjowania postępowania upadłościowego i procesu likwidacji organizacji. Do zamknięcia pełnej księgowości dochodzi w analogicznych okolicznościach – na finalizację wszystkich procedur z tym związanych właściciel firmy ma jednak trzy miesiące od zaistnienia wskazanych okoliczności.

Biuro rachunkowe w Lublinie – zakres usług

Zlokalizowane w Lublinie Biuro Rachunkowe i Księgowe ZOMER oferuje przedsiębiorcom kompleksową pomoc w prowadzeniu ksiąg handlowych. W zakresie świadczonych przez nas usług mieści się m.in.:

 • księgowanie dokumentów do celów podatkowych;
 • sporządzanie deklaracji z tytułu podatku VAT i CIT;
 • ewidencjonowanie dokonywanych operacji finansowych;
 • opracowywanie wykazów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na podstawie wpisów zawartych w księgach rachunkowych;
 • dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych;
 • reprezentowanie klientów przed Urzędami Skarbowymi i innymi organami administracyjnymi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!